Om Forskningsnätet

Medlemmar i Forskningsnätet Skåne

Samarbetande skolor

Vi rekommenderar...

Rapporter om utvärderingen klara

Nyheter>> Nu finns utvärderingen av Forskningsnätet Skåne i rapportform. Fram träder bilden av en unik verksamhet som lärare och skolledare uppskattar mycket och helst skulle vilja ägna mer tid. Speciellt lyckade har flera projekt med s k husforskare blivit.

– Forskarna hjälper oss få in mer vetenskaplighet i undervisningen och på så sätt uppnå målen i läroplanen. Aktiviteterna har blivit en del av vår profil som vi är stolta över, säger Eva Daun, rektor vid S:t Petri skola i Malmö, som ingår i Forskningsnätet Skåne tillsammans med Olympiaskolan, Nicolaiskolan och Tycho Braheskolan i Helsingborg, samt Hässleholms Tekniska Skola, HTS.

Forskningsnätets aktiviteter har vidareutvecklats på senare år. Utvärderingen som pågick 2012-2015, gjordes av Vetenskap & Allmänhet och hade en särskild betoning på nya verksamhetsformer. Allt har skett inom projektet “Skola möter vetenskap”, ett samarbete mellan de båda organisationerna. Inom detta projekt gjordes även för ett par år sedan en nationell enkätundersökning som visade att lärare och skolledare anser att det är viktigt att lära ut ett vetenskapligt förhållningssätt och att hålla sig à jour med aktuell forskning. Samtidigt vittnade de allra flesta om att det är svårt att hinna med detta.

– Det finns en stor medvetenhet i skolan om att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund. Samtidigt behöver skolan hjälp att få kontakt med forskare, säger Karin Larsdotter, projektledare vid Vetenskap & Allmänhet.

Hon har intervjuat engagerade lärare som vill visa sina elever hur intressant forskning är och ge dem redskap för framtiden.

– Vi har nu kontakter med hundratals forskare som är intresserade av att samverka med skolan. Just husforskarna är väldigt uppskattade, och vi kommer att lägga än mer fokus på dem framöver, berättar Maria Brännström, verksamhetsledare på Forskningsnätets systerorganisation VIS (Vetenskap i Skolan) och ansvarig för planering och genomförande av Forskningsnätet verksamhet.

Projektet har resulterat i en rad rekommendationer till dem som vill arrangera liknande aktiviteter, och förhoppningen är att idéerna sprids till fler skolor runt om i Sverige.

– Forskningsnätet Skånes verksamhet är unik på så sätt att det är skolan som tar initiativen och samarbetar med forskare utifrån sina egna villkor, säger Karin Larsdotter.

Projektet “Skola möter vetenskap” har delfinansierats av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond. Andra bidragsgivare som möjliggjort Forskningsnätets verksamhet är Region Skåne, Skolverket, Oscar och Maria Ekmans donationsfond, Sten K Johnsons Stiftelse och Sparbanksstiftelsen Skåne.

Ladda ner och läs utvärderingsrapporten, Aktiviteter för ökad vetenskaplig förståelse – utvärdering av möten mellan elever, lärare och forskare. Du kan också läsa om hur Forskningsnätet Skåne kom till, hur verksamheten utvecklats och vilka nya verksamheter som prövats på senare år i den kortfattade rapporten Forskningsnätet Skåne: Försök till forskningskommunikation på skolans villkor.

Har du frågor är du välkommen att kontakta antingen Maria Brännström på maria.brannstrom@visvis.se eller Karin Larsdotter på karin@v-a.se.

Vetenskap & Allmänhet, VA, främjar dialog och öppenhet mellan allmänhet – särskilt unga – och forskare. Föreningen arbetar för att åstadkomma samtal i nya former om forskning. VA utvecklar också ny kunskap om samspelet forskning – samhälle genom opinionsundersökningar och studier. Medlemmar är ett 80-tal organisationer, myndigheter, företag och föreningar. Dessutom finns individuella medlemmar. Se även www.v-a.se.

VIS, Vetenskap i Skolan, är en organisation skapad av forskarutbildade lärare. VIS verkar för ökat intresse för vetenskapliga perspektiv i skolan, såväl i undervisningens former som dess innehåll. VIS erbjuder skolutveckling på vetenskaplig grund på konsultbasis, främst till olika kommuner och skolor i Skåne. VIS har också uppdraget att planera och genomföra den verksamhet som Forskningsnätet Skåne initierar.


Comments are closed.